Ďalšie dva fondy skupiny Pioneer Investments potvrdili svoju kvalitu

Dva akciové podfondy luxemburskej rodiny Pioneer Funds opäť získali pozitívne hodnotenia svojej kvality, keď agentúra Standard and Poor's potvrdila rating "AA" podfondu Pioneer Funds - Global Ecology a "A" pre Pioneer Funds - Global Select. Agentúra ocenila najmä skúsenosti a štruktúrovaný, pragmatický prístup portfólio manažérov.

Pioneer Funds - Global Ecology
Podfond riadi portfólio manažér Christian Zimmerman, ktorý patrí medzi najskúsenejších manažérov ekologických etických fondov. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré vyrábajú produkty alebo technológie šetrné k životnému prostrediu alebo ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho prostredia a majú sídlo alebo konajú prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti v akejkoľvek krajine na svete. Medzi tieto spoločnosti patria spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti kontroly znečisťovania ovzdušia, alternatívnych zdrojov energie, recyklovania, spaľovania odpadu, úpravy odpadových vôd, čistenia vody a biotechnológií.

Pioneer Funds - Global Select
Podfond riadi Michael Rachor, ktorý v pozícii hlavného portfólio manažéra tento rok v júli vystriedal Haralda Staudingera. Rachor sa na riadení podfondu podieľal už od roku 2001 a je zároveň členom globálneho akciového tímu v Dubline. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami súvisiacich nástrojov. Tieto spoločnosti môžu mať sídlo alebo konať prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti v akejkoľvek krajine na svete. Podfond sa neobmedzuje na žiadny konkrétny sektor a môže investovať do širokej škály odvetví. Jeho cieľom je pridať hodnotu investovaním do vybraných príležitostí identifikovaných investičným manažérom ako atraktívne z hľadiska fundamentálnych hodnôt spoločnosti.

Oba podfondy sú súčasťou produktovej ponuky skupiny Pioneer Investments v SR a sú distribuované prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a.s. a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2010 aktíva v hodnote viac ako 184,968 miliárd EUR
(zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.


Upozornenie: Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf.

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno  získať zadarmo na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com