Ekonomické srdce Ázie hostilo 6. kolokvium Pioneer Investments

Pre konanie už šiesteho ročníka „Colloquia Series“ si investičná skupina Pioneer Investments vybrala Peking, hlavné mesto jednej z najdravších ekonomík sveta. Prestížne ekonomické fórum prebehlo v dňoch 16.–18. apríla 2013 a pozvanie znovu prijali významní svetoví ekonómovia a uznávaní vedci, medzi ktorými nechýbali laureáti Nobelovej ceny. Pod mottom „Pretváranie mapy: nové riziká, nové zisky“ sa na dvojdennej akcii diskutovalo o aktuálnych výzvach svetovej ekonomiky vo svetle globalizácie. Prvý ročník týchto stretnutí sa uskutočnil už v roku 2006 v Prahe a pre klientov Pioneer Investments v SR sa stal každoročne prínosnou udalosťou. 

Svetové hospodárske a finančné väzby sú dnes tak úzko prepojené, že výhradne regionálny alebo kontinentálny pohľad už nestačí. Viac ako kedykoľvek predtým je potrebné vnímať udalosti v širšej perspektíve s globálnym nadhľadom. Preto sme tohtoročné kolokvium, našu kľúčovú akciu, usporiadali práve v Číne, ktorej význam pre medzinárodnú ekonomiku a trhy stále rastie,“  hodnotí akciu Sandro Pierri, generálny riaditeľ skupiny Pioneer Investments.


Medzi účastníkmi, ktorí v rámci tohtoročného kolokvia predniesli svoje príspevky, patril napríklad Michael Spence, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2001, sir James Mirrlees, nositeľ toho istého ocenenia za rok 1996, Peter Praet, člen predstavenstva ECB, alebo Jin Liqun, predseda dozornej rady China Investment Corporation.

Profesor Spence vo svojej prednáške zdôraznil, že na rozvíjajúce sa trhy už nie je možné aplikovať koncept „jednej obecnej kategórie pre všetky“. Význam týchto zemí v globálnej ekonomike a na finančných trhoch rastie. Investori by mali vnímať a rozoznávať špecifikácie a rozdiely medzi jednotlivými ekonomikami, z ktorých si každá v rámci svojho vývoja buduje vlastný ucelený ekonomický systém.

Zatiaľ čo rozdiely medzi jednotlivými rozvíjajúcimi sa ekonomikami sú značné, rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa štátmi a štátmi s vyspelým hospodárstvom sa stiera. Zdá sa, že potreba štrukturálnych reforiem sa určitým spôsobom dotkne každej zeme, nezávisle na zastaraných prívlastkoch, akými sú pojmy „rozvíjajúce sa“ alebo „rozvinuté“,“ uviedol Sandro Pierri.

Pôvodné vnímanie ekonomických a finančných systémov je nevyhovujúce a náš prístup sa bude musieť vyvíjať v súlade s vývojom globálnych ekonomík. Tejto téme sa vo svojej prezentácii venoval Peter Praet z Európskej centrálnej banky, ktorá by v tomto úsilí mala  zohrať kľúčovú úlohu.

Delegáti vo svojich príspevkoch hovorili o kľúčových výzvach a rizikách vyplývajúcich zo súčasnej svetovej finančnej a ekonomickej globalizácii. Účastníci sa venovali tiež Číne ako určujúcemu regiónu svetovej ekonomiky, jej strmému rastu v posledných piatich rokoch a tomu, ako môže Čína zvládnuť výzvy doma i v zahraničí. Bez povšimnutia nezostala ani aktuálna situácia na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch.

Tohtoročné kolokvium v Pekingu prinieslo veľa zaujímavých myšlienok a pohľadov na ekonomickú mapu sveta. Hranica medzi „západom“ a „východom“, ako bola vnímaná v minulosti, dnes už nie je tak zreteľná.“ Hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločnosti skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodáva: „Teší ma, že tradícia týchto prestížnych ekonomických stretnutí na medzinárodnej úrovni bola zahájená pred siedmimi rokmi práve v Prahe.

Kolokvium odborníkom zo sveta ekonomiky a financií každoročne poskytuje príležitosť diskutovať o nových trendoch a výzvach globálneho ekonomického sveta. Cieľom je vytvoriť trvalé diskusné fórum, ktoré bude prispievať k riešeniu hlavných ekonomických výziev a príležitosťou budúcich období. 

Informace pro média:

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 26 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 330 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 158 miliárd EUR (k 30.12.2012). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz