Jakým profesím lidé důvěrují?

Mezinárodní šetření GfK zkoumá, do jaké míry lidé důvěřují různým profesním skupinám

Lidé důvěřují politikům méně než jakékoliv jiné profesní skupině. Pouze 14 % respondentů v Evropě si myslí, že představitelé jejich politické reprezentace jsou důvěryhodní. Ani pověst reklamních odborníků a manažerů velkých firem není zcela bez poskvrny. Evropané považují za nejdůvěryhodnější hasiče a lékaře, které následují učitelé a poštovní doručovatelé. Ve střední a východní Evropě jsou pak nejdůvěryhodnější učitelé. Výše uvedené poznatky přináší nejnovější výzkum GfK Trust Index uskutečněný společností GfK Custom Research.

Více než 90 % respondentů v Evropě a v USA spoléhá na rozhodné a neochvějné nasazení a odbornou kvalifikaci hasičů. „Zároveň 83 % Evropanů považuje lékaře za důvěryhodné a spolehlivé. Téměř stejný počet účastníků šetření dotazovaných v Evropě vyjádřil důvěru v učitele, avšak pouze 14 % respondentů si myslí, že politici jsou důvěryhodní,“ upřesňuje Mark Hofmans z GfK Custom Research a dodává: „Tato skupina tak uvádí opačný pól žebříčku hodnocení úrovně důvěry, kde se k politikům na konci tabulky připojují lidé pracující v reklamě a manažeři velkých firem. Pouze přibližně jedna třetina respondentů hodnotila tyto skupiny profesionálů jako důvěryhodné.“

Nejméně důvěry požívají politici v Itálii a v Řecku

Výsledky šetření poskytují nejednoznačný obrázek, pokud jde o různé země a regiony. V západní Evropě je nízké procento respondentů, kteří důvěřují vedoucím politickým představitelům vlastní země, a to 13 %. Politici se těší malé úctě především v Itálii (6 %) a v Řecku (9 %), stejně jako ve Francii a v Německu (v obou zemích 10 %). V České republice důvěřuje politikům 11 % dotazovaných. I když také v USA obsadili představitelé politické elity nejnižší místo na indexu důvěry, je podíl amerických respondentů, kteří důvěřují svým politikům, ve výši 22 % výrazně vyšší než v západní Evropě. Podobné hodnoty dosáhli politici ve Švýcarsku, v Nizozemí, v Belgii, ve Španělsku a ve Švédsku.

GfK Trust Index dále ukazuje, že občané v západní Evropě mají málo důvěry v manažery velkých firem a stejně tak málo důvěřují pracujícím v oblasti reklamy. Kolem 70 % občanů nedůvěřuje těmto skupinám profesionálů. Úroveň důvěry německých respondentů ve vysoce postavené představitele firemní sféry je nízká - pouze 15 % věří manažerům velkých podniků. V žádné jiné zemi nevyjádřili občané tak vysokou míru nedůvěry v tuto profesní skupinu.

Ze západoevropských zemí si nejvíce váží manažerů Španělsko, Portugalsko a Švédsko, kde přibližně 40 % respondentům důvěřuje šéfům podniků. Image manažerů je dokonce ještě pozitivnější ve střední a východní Evropě, kde si v průměru kolem 50 % respondentů myslí, že se jedná o věrohodné osoby (v ČR 36 %). Rusko však představuje výjimku – pouze asi 25 % dotázaných věří této skupině profesionálů a přibližně jedna třetina respondentů v USA prohlašuje, že manažerům lze důvěřovat. Proto jsou v celkovém hodnocení tito profesionálové na třetím nejnižším místě v pomyslném žebříčku důvěry.

S ohledem na reklamní průmysl zejména respondenti ve Francii a v Nizozemí deklarují vysokou míru nedůvěry, a to 80 %. Také respondenti v USA dali této skupině profesionálů nízké hodnocení -  pracující v reklamě se umístili na předposledním místě. Většina populace hodnotila pracovníky reklamního průmyslu nedůvěryhodnými, a jako věrohodné je respondenti shledali pouze ve dvou zemích střední a východní Evropy, a to v Rumunsku a v Polsku.

Hasičská služba i nadále vede v žebříčku důvěry

„Hasiči stejně jako v případě posledního šetření před šesti měsíci opět obdrželi nejvyšší hodnoty v oblasti důvěryhodnosti. Více než 90 % západoevropanů a Američanů spoléhá na hasičskou službu, zatímco ve střední a východní Evropě jsou hasiči na druhém místě s dosaženými 80 % na indexu důvěry, neboť populace v těchto regionech považuje za nejvěrohodnější učitele. Absolutně nejvyšší důvěře se ze zkoumaných zemí těší učitelé v České republice, a to v 92 %,“ komentuje výzkum Mark Hofmans. V celkovém žebříčku pak ČR nejvíce věří hasičům (94 %), následně již zmíněným učitelům a také lékařům (92 %).

Graf procentní důvěryhodnosti v jednotlivá povolání v ČR ke stažení ZDE.

V západní Evropě jsou druhou nejdůvěryhodnější skupinou lékaři. Kolem 84 % respondentů říká, že této skupině profesionálů důvěřují, i když Řecko je v tomto ohledu výjimkou - pouze 51 % si myslí, že lékaři v jejich zemi jsou důvěryhodní. Řecko získalo pomyslné prvenství ve vyjadřování nedůvěry: celkem u osmi profesí vyjádřilo nejnižší věrohodnost ze všech dotázaných zemí. Naopak dotazovaní respondenti v Indii získali celkový nejvyšší index důvěry 70.

Na třetím místě se v západní Evropě umístili pracovníci pošt (81 %), následováni učiteli (79 %). Pokud jde o USA, tak pracovníci poštovní služby jsou hodnoceni jako druzí v pořadí, kdy se mohou těšit ze stejné úrovně důvěry, jakou požívají lékaři v Západní Evropě.

Policie, ozbrojené složky a soudní systém

Přibližně tři čtvrtiny respondentů v západní Evropě a v USA důvěřují policii. Zejména obyvatelé Švédska a Německa považují policisty za důvěryhodné, zatímco ve střední a východní Evropě se policie těší mnohem menší důvěře dotazovaných, neboť pouze 47 % má pozitivní názor v tomto směru. „V České republice policistům důvěřuje 58 % dotazovaných, což je nejnižší hodnocení od roku 2003. Oproti loňskému roku si pohoršili na důvěryhodnosti o 11 procentních bodů,“ doplňuje Mark Hofmans

Míra důvěryhodnosti vyjádřená ozbrojeným složkám je v západní Evropě obdobná hodnotám důvěry v policii. Ozbrojené složky dosáhly v USA, pokud jde o důvěru ve srovnání s policií, o 10 procentních bodů více.  Okolo 83 % respondentů je hodnotí pozitivně, což znamená pro ozbrojené složky v USA třetí místo, těsně před učiteli a lékaři.

Soudce a agentury pro životní prostředí hodnotí jako důvěryhodné kolem 60 % respondentů v západní Evropě a v USA, stejně jako ve střední a východní Evropě. Vysoké mínění o soudech ve své zemi mají zejména obyvatelé Švédska, Nizozemí, Polska a Německa. V České republice věří soudcům pouze polovina respondentů.

Tabulku hodnocení důvěryhodnosti různých profesí (výběr) ke stažení ZDE.

Výzkumníci trhu, právníci, církev a odbory

Pracující v oblasti výzkumu trhu, představitelé duchovenstva, charit a právnických firem dosáhli v západní Evropě taktéž marginální většiny pozitivního hodnocení.

Za zmínku stojí, že představitelé duchovenstva se zejména těší vysokému respektu ve střední a východní Evropě, stejně jako ve Švédsku, USA, Německu a Portugalsku. Nadprůměrný počet dotazovaných v Německu si také velmi váží právnických firem (69 %). Pouze právnické firmy ve Švédsku dosáhly obdobně vysoké hodnoty na pomyslném žebříčku hodnocení důvěry.

Důvěra v odborové organizace byla v České republice vysoko nad evropským průměrem; 61 oproti evropským 44 %.

Výzkumné šetření

Společnost GfK Custom Research využila šetření GfK Trust Index (index důvěry) na jaře roku 2008 za účelem stanovení úrovně, do jaké občané důvěřují následujícím 20 profesním skupinám a organizacím: lidé pracující v reklamě, bankéři, české charitativní organizace, zaměstnanci ve státní správě v ČR, duchovní, lékaři, organizace pro ochranu životního prostředí, hasiči, novináři, soudci, právníci, šéfové velkých společností, výzkumníci trhu, obchodníci, policisté, politici, poštovní doručovatelé, učitelé na základních a středních školách, armáda a odbory. Pro GfK Trust Index  se v tomto roce GfK Custom Research dotazovala celkem 19 760 respondentů v 19 evropských zemích a v USA, a to během března až dubna 2008 s finanční podporou od organizace GfK-Nürnberg e.V.

Pro více informací kontaktujte:
Mark Hofmans, GfK Custom Research Development & Training,
tel. +32 2 475-2800, mark.hofmans@gfk.com.


Informace pro média:

GfK Group

GfK Group je celosvětově čtvrtou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Obrat skupiny dosáhl v roce 2007 1.162 mil. Euro. Skupina GfK svými 115 společnostmi pokrývá více než 100 zemí. Z celkového počtu 9 297 zaměstnanců (ke 31. 5. 2008) pracuje 81 % mimo Německo. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

 

Pro více informací kontaktujte:
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk