KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Novou koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014 až 2020 odsouhlasili dnes (12. 6.) krajští zastupitelé. Cílem je definovat a uvést do praxe podmínky pro komplexní služby knihoven v reálném i digitálním prostoru.


 „Jednotlivá opatření pro rozvoj knihovnictví byla definována tak, aby se jejich naplněním posílila pozice kraje, jako územně samosprávného celku, a to na principech evropského správního prostoru, kterými jsou spolehlivost, předvídatelnost, odpovědnost a transparentnost,“ vysvětlil náměstek hejtmana Svatomír Recman.

Koncepce počítá s podporou vzdělávání a čtenářské gramotnosti, aby se v populaci zvyšoval podíl těch, kteří aktivně využívají služby knihoven. V současné době jsou veřejné knihovnické a informační služby v Moravskoslezském kraji poskytovány prostřednictvím široké sítě knihoven. Celkem se jedná o 935 knihoven, z toho je 414 zřizovaných městy a obcemi, 441 školních knihoven, pět univerzitních a vysokoškolských, 15 lékařských, ale také čtyři zámecké knihovny, 11 knihoven muzeí a galerií. Každý druh knihoven má své specifické a v mnohém nezaměnitelné úkoly či funkce.

Jedinou instituci s univerzálním fondem, navíc doplněným specializovanými fondy, například pro občany se zrakovým a sluchovým postižením, je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace zřizovaná krajem. „Tato knihovna je hlavním garantem dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb v našem kraji. V součinnosti s odborem územního plánování, stavebního řadu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravila zmíněny strategicky dokument, podle něhož se bude postupovat v následujících šesti letech,“ přiblížil náměstek pro sociální věci a kulturu Svatomír Recman.

 

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz