KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA LOŇSKÝ ROK

Zastupitelé Moravskoslezského kraje na svém dnešním (12. 6.) jednání schválili závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2013. I přes problémy, se kterými se kraj kvůli světové finanční krizi potýká, skončilo jeho hospodaření v loňském roce v přebytku 410 milionů korun a udržel si mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. Moravskoslezskému kraji ho stejně jako loni udělila ratingová agentura Moody‘s Investors Service.
Na konci roku 2013 měl Moravskoslezský kraj na svých účtech finanční prostředky v celkové výši 1, 815 miliardy korun.

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 bylo podle ustanovení zákona o krajích přezkoumáno také ministerstvem financí. Ministerští úředníci prověřovali účetnictví, plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje, finanční operace, kontrolovali, jak kraj nakládá s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, jak hospodaří s majetkem, prověřovali zadávání a realizaci veřejných zakázek. Zaměřili se také na stav pohledávek a závazků, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zástavy movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen. Zjistili, že majetek kraje byl v roce 2013 využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy kraje a úkoly vyplývajícími ze zákona o krajích. Nezjistili chyby, nedostatky, neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.


„Těší mě, že k tomuto pozitivnímu závěru ministerstvo financí dospělo už podesáté a potvrdilo, že hospodaření našeho kraje je nadále stabilní, odpovědné a nerizikové,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Upřesnil, že závěrečná zpráva mimo jiné ukázala, že kraj nemá žádný zastavený majetek, podíl pohledávek na krajském rozpočtu je 0, 63 procenta a podíl závazků dosahuje 4, 47 procenta.


Ke konci roku 2013 dosáhla zadluženost Moravskoslezského kraje částky 2, 187 miliardy korun, což je o 381 milionů korun více než v roce 2012. „Pokud z toho odečteme 238 milionů korun, které má kraj půjčeny pouze krátkodobě na předfinancování evropských akcí, celkový dluh byl nižší. Díky této půjčce se ale daří postupně realizovat řadu finančně náročných akcí spolufinancovaných z evropských peněz,“ upozornil 1. náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka.


Cení si zejména toho, že hospodaření skončilo v plusu, byť se kraj dlouhodobě potýká s deficitem v příjmech ze sdílených daní. „Daří se nám šetřit na veřejných zakázkách,“ vyzdvihl 1. náměstek hejtmana Josef Babka s tím, že v loňském roce kraj při zhodnocení svého majetku proinvestoval 1,891 miliardy korun. „Z toho bylo 712 milionů z vlastních zdrojů a 1, 179 miliardy bylo hrazeno z evropských nebo státních dotací,“ upřesnil hejtmanův první náměstek Josef Babka.


Současně se schvalováním závěrečného účtu převzal od ratingové agentury Moody’s Investors Service potvrzení, že si Moravskoslezský kraj udržel mezinárodní hodnocení A2 se stabilním výhledem. MSK je jediný kraj v České republice s uděleným mezinárodním ratingem. Dlouhodobý mezinárodní rating Moravskoslezského kraje A2 je dobrým signálem pro investory a veřejnost, znamená, že hospodaření kraje je stabilní se stabilním výhledem, vedení MSK praktikuje konzervativní rozpočtovou politiku, která se projevuje v jeho stabilizovaných provozních přebytcích, konzervativním přístupu ke kapitálovým výdajům a dostatečné výši hotovostních rezerv. Přitom udělený rating bere v úvahu mírné prohloubení rozpočtových deficitů (před financováním) a postupný nárůst v míře zadluženosti.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz