Ness Technologies oznámil finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2008

Hackensack, NJ – 4. února 2009 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), poskytovatel služeb a řešení informačních technologií, zveřejnil své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok ukončený 31. prosince 2008.

Nejdůležitější ukazatele za čtvrté čtvtletí a celý rok 2008:

• Dle obecně platných účetních předpisů GAAP:
 Čtvrtletní výnosy dosáhly výše 170,4 milionů USD, bez meziročního navýšení, zatímco celoroční výnosy dosáhly rekordních 664,8 milionů USD, což znamená meziroční nárůst o 18,7 %.
 Čtvrtletní provozní zisk, po bezhotovostním započtení závazku ve výši 2,9 milionů USD za finanční kompenzaci externě řízenému izraelskému fondu, dosáhl výše 5,5 milionů USD v porovnání se ztrátou 5,5 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007. Celoroční provozní zisk dosáhl rekordní výše 49,8 milionů USD, což znamená 220% meziroční nárůst.
 Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 4,3 miliony USD ve srovnání se ztrátou 7,1 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Celoroční čiský zisk dosáhl rekordních 35,5 milionů USD, což znamená 252% meziroční nárůst.
 Čtvrtletní čistý zisk na akcii dosáhl 0,11 USD v porovnání se ztrátou 0,18 USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Celoroční zisk na akcii je ve výši 0,89 USD v porovnání s rokem 2007, kdy se jednalo o 0,26 USD.

• Při využití non-GAAP technik, s vyloučením závazku za finanční kompenzaci firemního fondu v Izraeli, po odpočtení příjmu 13 milionů USD za prodej divize distribuce SAP ve třetím čtvrtletí 2008, souvisejících nákladů a dalších výdajů, s vyloučením 21 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007 za smírčí řízení, včetně souvisejících a dalších jednorázových nákladů, nákladů na kompenzace související s burzou cenných papírů, po odpočtení amortizace za nehmotná aktiva a různé daně  ( ):
 Byly čtvrtletní výnosy ve výši 170,4 milionů USD, bez meziročního navýšení, zatímco celoroční výnosy dosáhly rekordní výše 668,0 milionů USD s meziročním nárůstem 19,2 %.
 Čtvrtletní provozní zisk dosáhl výše 12,2 milionů USD, při meziročním poklesu o 30,4 %, zatímco celoroční provozní zisk dosáhl výše 50,3 milionů USD při meziročním nárůstu 18,9 %.
 Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 9,3 milionů USD při meziročním poklesu 32,4 %, zatímco celoroční čistý zisk dosáhl rekordní výše 37,2 milionů USD, při nárůstu 8,8 % meziročně.
 Čtvrtletní čistý zisk na akcii dosáhl výše 0,24 USD v porovnání s 0,35 USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007, zatímco celoroční čistý zisk na akcii dosáhl výše 0,94 USD ve srovnání s 0,87 v roce 2007.

• K 31. prosinci 2008 dosáhla hotovost a ekvivalenty hotovosti, hotovost s omezenou převoditelností a krátkodobé bankovní vklady výše 58,7 milionů USD.

• Provozní hotovost za celý rok dosáhla rekordní výše 30,9 milionů USD s meziročním nárůstem 92 %.

• Objednávky k 31. prosinci 2008 byly v úhrnné výši 736 milionů USD, s poklesem o 3,7 % při započtení kurzových rozdílů, a beze změny v porovnání se 734 miliony USD k 31. prosinci 2007.

• Počet zaměstnanců dosáhl k 31. prosinci 2008 nové rekordní výše 8 425.

• Výnosy čtvrtého čtvrtletí byly ovlivněny výraznými změnami měnových kurzů, které vyplynuly z posilování amerického dolaru oproti průměrnému kurzu ve třetím čtvrtletí a způsobily rozdíl 7 milionů USD. Ohlášené objednávky byly ovlivněny posilujícím dolarem zhruba ve výši 26 milionů USD.

• S účinností od 1. října 2008 se společnost reorganizovala do třech vykazovaných segmentů souvisejících se třemi základními liniemi služeb: softwarový produktový inženýring; systémová integrace a vývoj aplikací; a distribuce softwaru.
 Segment softwarového produktového inženýringu, který poskytuje outsourcing výzkumu a vývoje softwarových produktů pro nezávislé dodavatele softwaru a další společnosti závisející na softwarovém výzkumu a vývoji, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí velmi slušného výkonu.
 Segment systémové integrace a vývoje aplikací buď naplnil nebo předčil ve čtvrtém čtvrtletí očekávání, s výjimkou vertikály finančních služeb situované do USA, která ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala ztrátu. Z toho důvodu společnost restrukturovala provoz vertikály v USA a Indii tak, aby splňoval požadavky klientů.
 Segment distribuce softwaru, který prodává licence podnikového softwaru třetích stran, svůj výkon ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zlepšil oproti neočekávaně slabému třetímu čtvrtletí. Přesto zůstává mírně pod výkony v minulosti.

„Rok 2008 byl rokem růstu a dalšího prosazování naší obchodní strategie. I s přihlédnutím k makro-ekonomickému klimatu se nám dařilo dobře. A to především díky silným základům našich poboček a také díky výhodě geografické diverzifikace,“ řekl Sachi Gerlitz, prezident a CEO Ness Technologies. „Stejně jako ostatní si utahujeme opasky v očekávání výzev, které ještě přijdou v několika následujících čtvrtletích, než se ekonomika odrazí ode dna. Tento všudypřítomný pokles, který bude zkoušet některé části našeho byznysu, ale přináší také příležitosti pro segment softwarového produktového inženýringu a trh s produkty pro obranný a bezpečnostní průmysl. Oběma částem by se v roce 2009 mělo dařit dobře. Spoléhám i nadále na pevné základy našeho byznysu a profitabilitu v dlouhodobém horizontu i přesto, že nás čeká cesta nejistou ekonomikou roku 2009.“
„Zpracovali jsme naši non-GAAP směrnici pro výnosy na akcii a  vytvořili provozní hotovost, která předčila očekávání,“
řekl Ofer Segev, executive vice president and CFO Ness Technologies. „Naše rozvaha a hotovostní situace zůstává solidní a očekáváme, že v roce 2009 vytvoříme pozitivní tok hotovosti. Pokračujeme s přizpůsobováním našeho byznysu novému klimatu a s reorganizací i posilováním dotčených divizí. Věříme, že naše výkony budou dosahovat slušné úrovně i v nejistých časech díky období adaptace na začátku letošního roku.“

Finanční výkaznictví
Ve smyslu předchozího oznámení společnosti Ness v souvislosti se způsoby finančního výkaznictví, uvádíme pro rok 2009 výnosy na akcii pouze v metodice non-GAAP. Management společnosti Ness věří, že non-GAAP finanční údaje o výnosech na akcii poskytují nejlepší srovnávací základ pro investory tak, aby porozuměli a ocenili stávající provozní činnosti a vyhlídky do budoucna.
Za rok 2009 Ness plánuje vytvořit non-GAAP výnosy na akcii v rozmezí 0,65 USD až 0,85 USD. Za rok 2009 Ness očekává výnosy v rozmezí 665 milionů USD až 695 milionů USD, což reprezentuje růst mezi 4 % až 8 % bez započtení akvizic či prodejů aktiv.
Výkaznictví předpokládá průměrnou hodnotu obchodovaných akcií v roce 2009 zhruba ve výši 40 milionů USD.

Test znehodnocení dobrého jména
Na konci každého kalendářního roku je po firmě vždy vyžadován test znehodnocení dobrého jména. Test za rok 2008 právě běží a společnost očekává výsledky v polovině března. Pokud by se zjistilo, že je nějaká z částí dobrého jména znehodnocena, znamenalo by to snížení hodnoty bez vlivu na hotovost a ovlivnilo by to i výnosy na akcii podle metodiky GAAP ve čtvrtém čtvrtletí a za fiskální rok končící 31. prosince 2008. Takové snížení hodnoty by ovšem neovlivnilo non-GAAP finanční informace uvedené v této tiskové zprávě.

Informace pro média:

O společnosti Ness Technologies
Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) je globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a offshore, systémové integrace, vývoje aplikací a poradenství a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má přes 8300 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s mnoha dodavateli softwaru a hardwaru. V ČR má společnost Ness téměř 1000 zaměstnanců a patří k největším poskytovatelům IT služeb. Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com.

Užití  non-GAAP finančních informací
Kromě oznamování finančních výsledků podle obecně platných účetních předpisů (GAAP) používá společnost Ness i různá non-GAAP měření čistého příjmu a zisku na akcii, včetně úpravy oproti výsledkům podle GAAP tak, aby se vyloučily (a) nehotovostní výdaje na odměny související s akciemi v souladu se SFAS 123R a umořování nehmotného majetku, bez daní, a (b) jednorázový provozní zisk společnosti v třetím čtvrtletí roku 2008 z prodeje izraelské obchodní a distribuční divize SAP, bez souvisejících výdajů a dalších poplatků, bez daní. Management společnosti Ness se domnívá, že díky non-GAAP finančním informacím zveřejněným v této tiskové zprávě mohou investoři porozumět a posoudit základní obchodní činnost společnosti Ness i její budoucí vyhlídky. Tyto non-GAAP finanční informace nemají být vnímány izolovaně nebo jako náhrada výsledků vyhotovených v souladu s GAAP. Management používá informace dle GAAP i dle jiných zásad pro hodnocení a realizaci obchodní činnosti interně a z toho důvodu rozhodl, že je důležité dát tyto informace k dispozici i investorům.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Výhledová prohlášení jsou obvykle uvozena slovy jako "věří", "očekává", "může", "předpokládá", "plánuje", "zamýšlí", "domnívá se", "bude" nebo podobnými výrazy. Výhledová prohlášení odrážejí současná očekávání managementu v době vydání této tiskové zpráv a obsahují určitá rizika a nejistoty. Skutečné výsledky společnosti Ness se mohou fyzicky lišit od těch, které byly předpokládány v těchto výhledových prohlášeních z důvodu vlivu různých faktorů. Některé faktory, které mohou způsobit budoucí rozdíly výsledků oproti předchozím nebo projektovaným ve výhledových prohlášeních obsahují takzvané "Rizikové faktory" popsané ve výroční zprávě společnosti Ness ve formátu 10-K odevzdané Komisi pro cenné papíry 17. března 2008. Ness nemá žádnou povinnost, a výslovně odmítá jakoukoli povinnost, aktualizovat či měnit výhledová prohlášení, ať už kvůli výsledkům takových změn, novým informacím, následujícím událostem či naopak.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Petr Pluháček
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: petr.pluhacek@stance.cz