Nový občanský zákoník vnáší nejistotu do stavebního průmyslu

Nový občanský zákoník vnáší nejistotu do stavebního průmyslu


Změny v novém občanském zákoníku, které souvisejí se stavbou domu, mají dopad na objednatele i zhotovitele. Mění se paragrafy, které se týkají rozestavěné nemovitosti, jejího pojištění i podoby samotné smlouvy o dílo. Podle Marcela Kaštovského ze společnosti ELK, největšího evropského výrobce dřevostaveb, přináší novela, v době krize ve stavebnictví a oslabení koruny, do České republiky nejistotu.

Podoba smlouvy o dílo
Stavba bude i za účinnosti nového občanského zákoníku nadále – stejně jako před 31. prosincem 2013 – zhotovována na základě smlouvy o dílo. Zde však dochází ke změně.  „V loňském roce jsme v rámci zefektivnění kontroly smlouvy udělali zásadní změny v její konstrukci tím, že jsme maximum společných ustanovení a všeobecných obchodních podmínek přesunuli do příloh,“ říká Marcel Kaštovský, jednatel společnosti ELK a dodává: „Od 1. ledna 2014 podle nového občanského zákoníku ale musí být vše v jedné smlouvě, bez možnosti využití příloh. Práce s dokumentem je pak složitější.  Nehledě na složitosti při podpisu smlouvy, komplikuje tato úprava i následnou práci s ní v rámci společnosti. Se smlouvou přichází do styku desítka lidí a nutnost pročítat ji celou bude časově náročnější a zvyšuje riziko chybovosti,“ komentuje Kaštovský z pohledu stavitele.

Vlastnictví pozemku a rozestavěné nemovitosti
Jakákoli stavba prováděná po 1. lednu  2014 je součástí pozemku, na kterém se staví. Stavba tedy „přirůstá“ k pozemku a stává se majetkem jeho vlastníka. Výjimku tvoří dočasné stavby a inženýrské sítě (vodovody, kanalizace atd.).

Odpovědnost za škodu nebo zničení rozestavěné nemovitosti
„Nový občanský zákoník přejímá úpravu ze starého znění a nebezpečí škody nebo zničení tak nese zhotovitel,“ říká JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti a navazuje: „Jiná je situace, kdy by ke škodě na věci došlo vlivem okolností, které nesouvisejí se zhotovováním stavby na zakázku a které by nastaly i bez provádění díla, například v případě živelné pohromy. V takovém případě nese nebezpečí škody nebo zničení majitel stavby.“ Proto je vhodné předem vyjasnit formu a podmínky pojištění zhotovované stavby a následné plnění pojistné smlouvy.

Pojištění
Pojištění stavby spadá pod pojištění majetku a kryje nahodilou zkázu pojištěné věci. Pro určení toho, komu bude v případě škodní události vyplaceno pojistné plnění, je vždy rozhodující pojistná smlouva. Odlišným druhem pojištění je stavební a montážní pojištění, které uzavírají firmy za účelem pojištění svých podnikatelských rizik.
„Pokud je dílo pojištěno prostřednictvím naší rámcové pojistné smlouvy, musíme majitele stavby požádat o písemný souhlas k tomu, aby pojistné plnění v případě škody na naší stavbě připadlo naší společnosti, nikoliv vlastníkovi pozemku,“ říká Kaštovský a doplňuje: „Aby nedošlo k pochybení u klienta, včas jsme pro tyto účely nechali vyhotovit pojistné certifikáty, které informují o zásadních skutečnostech z pojistné smlouvy, se kterými musí být zákazník obeznámen a musí je podepsat. Jak to bude fungovat v praxi, ale ukáže až čas.“

DPH nově i za pozemek
Protože je podle nového občanského zákoníku stavba součástí pozemku, došlo také ke zrušení osvobození pozemků pod novostavbami od daně z přidané hodnoty. Cena pořizované nemovitosti se tak zvýší o desítky procent za pozemek. „Zatížení stavebních pozemků daní se ukazuje jako velká brzda pro rozjednané developerské projekty, které právě z tohoto důvodu pravděpodobně buď zkrachují, nebo skončí v šedé ekonomice. Podle investorů navýšení ceny způsobí jejich neprodejnost anebo ztrátovost projektu, pokud se rozhodnou DPH dotovat,“ předpovídá Kaštovský.

Informace pro média:

ELK s. r. o.


Rakouský koncern ELK je rodinný podnik s více než třicetiletou historií. V současné době je evropským lídrem v oblasti montovaných dřevostaveb. S výrobními závody v Rakousku a České republice a více než 1 300 zaměstnanci již vytvořil domovy pro více než 40 tisíc zákazníků. ELK je kromě nabídky rodinných domů úspěšný také ve výstavbě komerčních objektů (např. hotely) a staveb občanské vybavenosti, jako jsou vysoké školy nebo mateřské školy.
V České republice zahájila firma ELK s.r.o. svou působnost otevřením výrobního závodu v roce 1989 v Plané nad Lužnicí. Na český trh pak vstoupila v roce 2006 s nabídkou nízkoenergetických montovaných dřevostaveb, srubů a v dalších letech doplnila nabídku o pasivní domy jak v typových řadách, tak s možností individuálních řešení. Domy ELK jsou domy pro život s vysokým standardem, nízkou spotřebou energií a rozsáhlým servisem dostupné pro každého. Domy vyrobené v Čechách v rakouské kvalitě, která je pro ELK prioritou.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz