Pioneer Investments a Partners Group SK: spoločne môžeme študentom ponúknuť viac

Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave sa v októbri zišli investiční odborníci, aby študentom štvrtých ročníkov prostredníctvom projektu Finančná akadémia priblížili svet financií a investícií. Investičná skupina Pioneer Investments v SR projekt úspešne realizuje už druhý rok. Tento rok sa ho rozhodla obohatiť spoluprácou so svojim kľúčovým distibútorom -  finančnou poradenskou spoločnosťou Partners Group SK.

„Bol som veľmi milo prekvapený, ako aktívne sa študenti do našej prezentácie zapájali, či už svojimi názormi alebo podnetnými otázkami," uvádza Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR, ktorý študentom prednášal. „Je skvelé vidieť, že študentov téma finančného vzdelávania baví a zaujíma," uzatvára.

Viac ako 140 študentov sa počas dvoch prednášok dozvedelo veľa zaujímavých informácií o zásadách investovania, napríklad prečo si vytvárať finančné rezervy a ako tieto rezervy investovať. Ďalej sa odborníci venovali finančnému plánovaniu - na čo si dať pozor pri tvorbe finančného plánu a ako napríklad využiť hypotéku v kombinácii s investovaním na tvorbu rezervy.

Vyhodnotenie dotazníkov, ktoré študenti vyplnili pred začiatkom prednášky, investičným odborníkom napovie, na ktoré pojmy sa majú zamerať v ďalších prednáškach. Na Gymnáziu Ladislava Novomeského to boli predovšetkým akcia, dlhopis, dividenda, inflácia, deficit a mnoho ďalších. Študenti tiež uviedli, že by si v súčasnosti vybrali ako investíciu najmä nehnuteľnosť, drahé kovy alebo akcie.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2010 aktíva v hodnote viac ako 184,968 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Upozornenie: Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf.

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno  získať zadarmo na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
verze pro tiskverze pro tisk