Pioneer Investments v SR rozširuje produktovú ponuku luxemburských fondov

V decembri 2010 skupina Pioneer Investments celosvetovo sprehľadnila a zefektívnila produktovú ponuku fondov s domicilom v Luxembursku. V rámci týchto zmien boli súčasne pre slovenský trh zaregistrované štyri nové podfondy z rodín Pioneer Funds  a Pioneer P.F., ktoré vhodne dopĺňajú súčasnú ponuku. Ide o ďalší krok v rámci dlhodobej snahy skupiny o prispôsobenie produktovej rady potrebám klientov a meniacim sa podmienkam trhu.

„Nové podfondy môžu byť zaujímavou investičnou príležitosťou pre klientov, ktorí premýšľajú o kvalitnom doplnku svojho investičného portfólia,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country manager  Pioneer Investments v SR.

Investičné cieľe nových podfondov:

Pioneer Funds - Euro Liquidity

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v súlade so zachovaním kapitálu a poskytuje výnosy v súlade so sadzbami peňažného trhu investovaním do diverzifikovaného portfólia Nástrojov peňažného trhu, denominovaných v eurách a do vkladov v úverových inštitúciách. Podfond môže investovať do nástrojov denominovaných v inej mene ako euro, za predpokladu, že expozícia meny je plne zaistená eurom.  Podfond investuje do nástrojov so zvyškovou splatnosťou, ktorá je kratšia alebo sa rovná 2 rokom, za predpokladu, že zostávajúci čas do stanovenia dátumu budúcej úrokovej sadzby je kratší alebo sa rovná 397 dňom. Najlepšia emisia Nástrojov peňažného trhu bude mať minimálne Investičný stupeň a všetky ostatné Nástroje peňažného trhu budú ohodnotené jednou z dvoch najvyšších ratingových kategórií každou uznávanou úverovou agentúrou, ktorá hodnotila cenné papiere a ak nebude nástroj hodnotený, Investičný manažér ho bude považovať za nástroj rovnakej kvality. Durácia úrokovej sadzby Podfondu je kratšia ako 6 mesiacov a jej vážená priemerná životnosť je kratšia ako 12 mesiacov.

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, denominovaných v miestnych menách a vydaných krajinami Rozvíjajúcich sa trhov, alebo vydaných ktoroukoľvek inou krajinou, kde sa úverové riziko spája s Rozvíjajúcimi sa trhmi. Podfond môže investovať aj do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov denominovaných v ktorejkoľvek inej voľne zameniteľnej mene a vydaných vládami, alebo spoločnosťami s trvalým sídlom v ktorejkoľvek krajine. Podfond môže investovať až 25% svojich aktív do dlhopisov vrátane opčných listov. Podfond môže vlastniť až 5% svojich aktív v akciách a s akciami spojených nástrojov.

Pioneer P.F. – Global Balanced 50

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov zo strednodobého až dlhodobého časového horizontu investovaním do diverzifikovaného portfólia povolených nástrojov, ktoré sú opísané nižšie. Podfond bude bežne investovať 50% a najviac 70% svojich aktív do akcií a s akciami spojených nástrojov. Podfond investuje predovšetkým do otvorených UCI a UCITS, do akcií a s akciami spojených nástrojov, nástrojov peňažného trhu, dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov (vrátane konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s opčnými listami), vkladov so splatnosťou maximálne 12 mesiacov a úrokových certifikátov. Podfond môže investovať až 15% svojich aktív do vhodných certifikátov na komoditné indexy.

Pioneer P.F. - Global Changes

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu zo strednodobého až dlhodobého časového horizontu investovaním do diverzifikovaného portfólia povolených nástrojov opísaných nižšie. Podfond bude zameriavať svoje investície do akcií a s akciami spojených nástrojov s možnosťou investovať až 100% svojich aktív do tohto druhu aktív. Podfond investuje predovšetkým do otvorených UCI a UCITS, do akcií a s akciami spojených nástrojov, nástrojov peňažného trhu, dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov (vrátane konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s opčnými listami), vkladov so splatnosťou maximálne 12 mesiacov a úrokových certifikátov. Podfond môže investovať až 15% svojich aktív do vhodných certifikátov na komoditné indexy. Môže investovať aj do ľubovoľných druhov derivačných finančných nástrojov, vrátane, avšak nielen do termínovaných obchodov, opcií, kreditných swapov, swapov s úrokovou sadzbou, akciových swapov, swapov s absolútnym výnosom, termínovaných menových obchodov, termínovaných obchodov a opcií na volatilitu, variačných swapov a korelačných swapov.

Nové podfondy sú k dispozícii opäť prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia  a distribučnej siete nezávislých finančných sprostredkovateľov.

Viac nielen o rodine luxemburských fondov Pioneer Funds a Pioneer P.F. nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2010 aktíva v hodnote viac ako 184,968 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a vo Viedni je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Upozornenie: Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf.

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno  získať zadarmo na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz