Projekt „Audit rodina a zaměstnání“ podporuje harmonizaci rodinného a pracovního života

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu v Brně zahájilo projekt na podporu harmonizace pracovního a rodinného života „Audit rodina a zaměstnání“. Ten je v zahraničí osvědčeným nástrojem, který umožňuje zaměstnavatelům zařadit prorodinná opatření do personálních strategií jejich společností. Projekt je financován z dotace Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Všechny firmy, organizace a instituce tak mohou zcela bezplatně zvýšit motivaci svých spolupracovníků a podpořit tak své ekonomické zájmy. Pilotní verze auditu se již v roce 2010 účastnila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Magistrát města Brna. Obě organizace získaly Základní certifikát Auditu rodina a zaměstnání.

MPSV ČR spustilo k projektu webové stránky www.auditrodina.eu, na kterých najdou návštěvníci všechny informace o průběhu a přínosech auditu. Cílem auditu není kontrola personálních strategií společností, ale naslouchání potřebám zaměstnanců a na základě toho zvyšování jejich motivace, která má prokazatelně pozitivní dopad na ekonomickou prosperitu. „Dokazují to zahraniční výzkumy i zkušenosti firem uplatňujících personální strategie v rámci slaďování osobního a pracovního života. Zaměstnavatelé také svorně potvrzují, že existuje jednoznačná souvislost mezi prorodinným klimatem a klesající fluktuací a absencí zaměstnanců na pracovišti, jejich vzrůstající motivací a klesajícími náklady na nové spolupracovníky,“ uvedl v souvislosti s hlavními přínosy auditu ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek.

Auditem podnik provází školený poradce, odborník v oblasti prorodinných personálních strategií. „Poradce plní ve společnosti úlohu průvodce auditem. Spolu s pracovní skupinou vytvořenou ze zaměstnanců společnosti analyzuje dosavadní opatření a navrhuje nová. Společným zájmem firmy a poradce je pak úspěšná implementace dohodnutých opatření a získání certifikátu, kterým MPSV ČR potvrzuje, že společnost Auditem rodina a zaměstnání úspěšně prošla a zařadila se tak mezi firmy přátelské rodinným potřebám svých zaměstnanců,“ popisuje průběh auditu metodička projektu z Národního centra pro rodinu v Brně, Marie Oujezdská.

MPSV ČR uděluje v rámci auditu dva certifikáty. Základní certifikát získá společnost poté, co hodnotitel schválí předložený návrh opatření, která společnost hodlá zařadit do personální strategie. Dalších 18 měsíců má společnost na to, aby všechna opatření uvedla do praxe. Pokud splní všechna kritéria, je jí propůjčen plný certifikát. „Tento certifikát propůjčuje MPSV ČR na jeden rok v případě, že si společnost nepřeje v auditu dále pokračovat. V opačném případě má společnost možnost pokračovat v auditním řízení další tři roky. Během této doby opět pracuje na návrhu a implementaci dalších prorodinných opatření,“ objasnil propůjčování certifikátů vedoucí projektu Vít Liška a dodává: „certifikát je známkou společenské odpovědnosti, kterou firma prokazuje ve vztahu k zaměstnancům, a zvyšuje tak prestiž a důvěryhodnost svého nositele.“ 

Audit se zaměřuje na jednotlivé oblasti personální politiky tak, aby pokryl celé spektrum problémů a situací, se kterými se setká pečující rodič usilující o harmonizaci své profesní a rodičovské role, ale i pracovník pečující o závislého člena rodiny. „Z tohoto pohledu jsou hlavním cílem auditu oblasti, jako je např. firemní kultura, pracovní doba, mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání nebo personální rozvoj,“ uzavírá Vít Liška.

www.auditrodina.eu

Informace pro média:

Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha
www.mpsv.cz

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpsv.cz

Pro více informací kontaktujte: