RPG Real Estate a město Ostrava se pokouší o optimální využití brownfields

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru jako inovativního a efektivního nástroje zejména pro realizaci projektů revitalizace brownfields* byla tématem mezinárodní konference „Possibilities and Challenges of Financing Public Private Partnership by EU Structural Funds“ v Ostravě, která se konala 18. března 2009. Pořádalo ji město Ostrava ve spolupráci s realitní skupinou RPG Real Estate.

Statutární město Ostrava se stalo v říjnu minulého roku oficiálním partnerem významného mezinárodního projektu „ACT4PPP – Transnational Action for Public Private Partnership“, který je spolufinancován částkou 2.9 mil. € z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím operačního programu Nadnárodní spolupráce „Střední Evropa“. Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na 3,8 mil. € (cca 102 milionů korun). Tříletý projekt bude zakončen v roce 2011.

Cílem projektu je zvýšit obecné povědomí o možnostech spolupráce soukromého a veřejného sektoru a najít možnou vazbu na spolufinancování z fondů EU.

„Projekt je založen především na nadnárodní spolupráci a předávání zkušeností. Město Ostrava společně s RPG Real Estate jsou jedinými zástupci České republiky, kteří se prozatím projektu účastní. Principem partnerství obou subjektů je vzájemná spolupráce pro dosažení asanace celé lokality rozvojové zóny v Hrušově a nalezení optimálního způsobu využití tohoto průmyslovou činností postiženého místa. Tento pilotní projekt ověřující aplikaci zvoleného modelu PPP v praxi poté bude možné využít pro další obdobné projektové záměry statutárního města Ostravy či jiné municipality,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Zástupce vedoucího české jednotky Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Christos Gogos vyzvedl především důležitost rozvoje nového typu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, pro který je klíčové najít vyrovnaný vztah mezi závazky, příjmy a riziky obou zúčastněných stran. Zároveň zdůraznil nutnost nastavení co nejjednodušších pravidel pro realizaci PPP projektů, aby nedošlo ke znehodnocení tohoto konceptu jeho zbytečnou byrokratizací nebo dokonce zaváděním zcela nové legislativy.

Rozvojová zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry, podél ulice Bohumínské. V současnosti patří tato lokalita k nejzanedbanějším částem Ostravy a tvoří silný sociální brownfield. V roce 1997 byl postižen záplavami a na jeho současném stavu se podepsalo také zatížení průmyslovou činností. Celkově má zájmové území rozlohu 41 ha. „S ohledem na charakter území, spektrum vlastnictví a předpokládané investice nezbytné pro asanaci celého území se kombinace participace veřejného a soukromého sektoru jeví jako optimální,“ dodal ředitel developmentu RPG Real Estate Martin Coté.

Kromě 17 partnerů ze sedmi zemí Evropy (České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie a Slovinska) se konference zúčastnili také zástupci Evropské komise, veřejných institucí, institucí věnujících se problematice PPP a Evropských fondů, zástupci univerzit a představitelé soukromých právních a konzultantských firem.

*Brownfields (angl. hnědé pole)
Termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, krádeže kovů) a ekologickou zátěží.
Označení brownfields vychází z barvy opuštěných staveb na leteckých a satelitních snímcích. V češtině zatím neexistuje jednoslovný výraz, který by nahrazoval tento anglický termín. Teorie trvale udržitelného rozvoje upřednostňuje novou zástavbu brownfields před výstavbou na zelené louce (angl. greenfields).

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu
Konference ACT4PPPHrušov