Smlouva mezi RPG Byty a městem Orlová byla podepsána

Orlová – Představitelé města Orlová a společnosti RPG Byty, s.r.o. dnes podepsali Smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Orlová v rámci Integrovaného operačního programu.

Město Orlová připravuje Integrovaný plán rozvoje města Orlová (dále IPRM) jako součást žádosti  o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst k výzvě vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu dne 6. srpna 2008. IPRM bude obsahovat projekty, řešící revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů a problémy romské komunity ohrožené sociálním vyloučením v lokalitě Orlová–Poruba.

V případě schválení IPRM bude Ministerstvo pro místní rozvoj v letech 2009–2015 z prostředků Evropské unie spolufinancovat projekty dle mechanismu specifikovaného v návrhu IPRM. Společnost RPG Byty, s.r.o. je přitom v lokalitě, pro kterou je projekt připravován, majoritním vlastníkem bytových domů.

Za společnost RPG Byty, s.r.o. podepsali smlouvu její jednatelé Tony Aksich a Petr Skrla. Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate, objasnil důvody, proč se společnost RPG Byty, s.r.o. rozhodla na tomto projektu spolupracovat:

„Realitní skupina RPG Real Estate má dlouhodobý zájem spolupracovat s městem Orlová na nejrůznějších projektech, které napomohou dalšímu rozvoji města. Důvod, proč jsme se rozhodli zapojit se do přípravy IPRM, je následující. Ve zmíněné lokalitě jsme majoritním vlastníkem bytových domů, které jsou ovšem z převážné většiny obývány sociálně slabými až vyloučenými občany. Naše domy tak suplují neexistující síť sociálního bydlení a s ohledem na velmi nízké nájemné, které nájemníci bytů v těchto domech platí, nejsme schopni pouze z příjmů plynoucích z nájemného zajistit významnější regeneraci těchto domů. Navíc s ohledem na skladbu zdejších nájemníků je zapotřebí vyvíjet zde dlouhodobou komunitní práci, aby bylo možno zajistit trvaleji udržitelné pozvednutí úrovně celé této lokality. Toho pochopitelně nemůže dosáhnout pouze naše společnost z pozice vlastníka domů, ale potřebujeme spolupracovat s celou řadou dalších subjektů, ať již se jedná o sociální odbor, městskou či státní policii nebo nevládní organizace vykonávající potřebnou komunitní práci.

Během naší práce v řídícím výboru, který se přípravou IPRM zabýval, jsme se přesvědčili o tom, že zde skutečně existuje zájem jak ze strany města, tak ze strany všech výše jmenovaných zainteresovaných stran společně se podílet na tomto projektu. Je ale pochopitelné, že úspěch celého projektu bude do značné míry záviset také na ochotě občanů žijících v této lokalitě spolupracovat. Jsme ale přesvědčeni, že v případě úspěšné realizace bude tento projekt ku prospěchu celému městu Orlová.“  

Starosta Orlové Jiří Michalík k tomu dodal: „Byla to složitá, ale velmi tvůrčí práce. Od vyhlášení projektu, tj. v srpnu letošního roku, až do dnešního podpisu smlouvy uplynulo nepříliš času, ale o to intenzivněji se touto problematikou musel zabývat řídící výbor a všichni lidé, kteří se podíleli na tvorbě tohoto integrovaného plánu. Myslím si, že přes složitost této situace to všichni dělali rádi a s nadšením. Jde totiž o velmi významný projekt, který by výrazně pomohl změnit tvář jedné čtvrti, tvář Poruby. Nevím, zda v konečné fázi budeme úspěšní a peníze z Ministerstva pro místní rozvoj získáme, ale vím zcela zásadně, že všichni, kteří na tomto programu spolupracovali, pracovali s maximálním nasazením. A za to jim patří mé uznání a dík.“

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu