Stanovisko společnosti RPG Byty k výpovědi jednoho ze závazků Smlouvy o koupi akcií z roku 2004

Společnost RPG Byty, s.r.o. tímto potvrzuje, že její mateřská společnost RPG Industries SE doručila dne 29. 6. 2009 Ministerstvu financí výpověď závazku obsaženého v článku 7.6 odst. (d) Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 16.9.2004. Výše uvedený závazek byl vypovězen podle ustanovení § 582 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato výpověď směřuje právě jen k zániku uvedeného závazku, tedy nikoliv k zániku kteréhokoli dalšího závazku vyplývajícího ze Smlouvy, stejně jako nikoli k zániku Smlouvy jako celku.

Hlavním důvodem výpovědi zmíněného závazku je potřeba umožnit vlastníku bytového portfolia urychlení postupné rekonstrukce bytů prostřednictvím externího financování bez nutnosti zbytečného navyšování nájemného. Cílem je ve střednědobém horizontu překonat historickou investiční zanedbanost bytů, která podle současných odhadů činí nejméně 700 miliónů EUR. V případě, že by tento závazek zůstal v platnosti, výrazně by to ovlivnilo možnosti zajištění externích zdrojů financování nezbytně nutných pro urychlení realizace rozsáhlých regeneračních programů připravených pro většinu bytového portfolia. Banky by při zachování vypovězeného závazku společnosti nepůjčily tolik finančních prostředků, kolik je na revitalizační programy zapotřebí, neboť by si nebyly jisty tím, že je možné nakládat s majetkem dlužníka jako za běžných tržních podmínek.

Veškeré závazky plynoucí z uvedené Smlouvy byly vždy beze zbytku respektovány a plněny. Tím byl naplněn záměr státu ochránit nájemníky bytů před případnými sociálními otřesy či spekulacemi s bytovým fondem. V letošním roce úspěšně skončilo pětileté stabilizační a restrukturalizační období, po jehož uplynutí je zcela zřejmé, že portfolio má dnes silného vlastníka, který nechce s byty nijak spekulovat, ale naopak má zájem dlouhodobě je provozovat pro nájemní bydlení a zároveň chce dlouhodobě investovat do zvýšení jejich kvality.

Tento záměr je již dnes postupně realizován. Za posledních pět let bylo do oprav a regenerací domů vloženo přes 2,7 miliardy Kč. Kromě běžné údržby byly zahájeny i projekty směřující k celkové regeneraci vybraných domů i celých lokalit a v tomto trendu chce společnost RPG Byty nadále pokračovat. V současné době probíhá v Ostravě, Havířově a Karviné série pilotních projektů, v jejichž rámci budou regenerovány domy se zhruba 800 byty. Připraven je také projekt regenerace dalších 2 000 bytových jednotek, na jejichž opravy bude vynaložen takový objem prostředků, jaký odpovídá celkové částce zvýšení regulovaného nájemného mezi lety 2009 a 2010. Celkem se potom jedná o zhruba 400 milionů Kč, které by měly být na chystané opravy vynaloženy v období let 2010-2012. Kromě toho je společnost RPG Byty zapojena do realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v Karviné a Orlové, kde se spolu s městy podílí na regeneraci sociálně vyloučených lokalit, a to zčásti i s využitím dotací z fondů EU.     

Množství finančních prostředků, které má společnost RPG Byty na své regenerační programy k dispozici, je však významně omezeno několika faktory. Jedním z nich je stávající úroveň regulace většiny nájemného, které dnes nájemníci bytů naší společnosti platí. Velmi limitujícím faktorem je pak skutečnost, že banky dnes poskytují půjčky v mnohem menší míře než dříve, za vyšší úroky, s požadavkem na vyšší objem vlastních prostředků a vyšší a kvalitnější zajištění financování. Dalším omezujícím faktorem je neexistence státní politiky v oblasti sociálního bydlení či nedostatečná legislativa týkající se nájemního bydlení jako takového, což významně limituje možnosti dlouhodobého plánování v této oblasti.

Pro zajištění externího financování je hodnota bytového portfolia v zásadě posuzována ze dvou pohledů. Jednak z hlediska výnosů (tj. z hlediska výše vybraného nájemného, které je v současné době u většiny nájemníků společnosti RPG Byty regulováno státem), a jednak z hlediska hodnoty nemovitostí v případě, že by se měly prodávat. Tato hodnota však byla doposud výše uvedeným vypovězeným závazkem významně omezena, což limitovalo možnost externího financování, a tudíž i urychlené revitalizace bytového portfolia, která je přitom jak v zájmu vlastníka, tak především v zájmu samotných nájemníků.


Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate:
„K výpovědi závazku jsme samozřejmě přistoupili po důkladné právní analýze. Jsme přesvědčeni, že v každé jurisdikci musí existovat legální možnost vypovědět nebo změnit takovýto nekonečný závazek. Představte si, že za 50 nebo 100 let tady nebudou existovat koruny a v eurech si za ekvivalent někdejších 40 000 Kč budete moci koupit sotva bochník chleba. My bychom ale stále měli závazek zajistit přednostní kupní právo k bytům za tuto cenu. To přece nedává smysl. Je to jeden z důvodů, proč věříme, že vypovězení takového závazku je krok, který české právo v těchto případech připouští. Bohužel jsme 16.9.2009 obdrželi od ministra financí ČR, Ing. Eduarda Janoty vyjádření, že tuto výpověď neuznává. V zájmu našich nájemníků a s podporou renomovaných právních kanceláří však výpověď považujeme za platnou a pro budoucí řešení současné situace za jedinou možnou, a takto to také budeme prezentovat našim bankám. Pokud pro ně a další skupiny toto vysvětlení nebude dostačující, pak se budeme muset rozhodnout. Buďto budeme pracovat podle předpokladu, že výpověď je platná, nebo se budeme muset domáhat  jednoznačného rozhodnutí před nezávislým soudem, případně budeme muset přehodnotit naše investiční plány. V každém případě to však bude znamenat zpoždění nebo dokonce zrušení potřebných investic. Mrzí nás, že tím, kdo doplatí na poslední vývoj (včetně aktivit sdružení bytyokd.cz), nakonec vždycky budou naši nájemníci.“

 

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu