VŠMIE představila nový projekt integrovaného e-learningového systému

PRAHA – 13. ledna 2009 - Vytvoření integrovaného e-learningového systému, který bude umožňovat především kombinovanou formu studia ve všech studijních oborech, je hlavním cílem nového projektu VŠMIE. Kromě kombinované formy studia bude systém sloužit také jako podpůrný prostředek pro studenty denního studia, pro účastníky kurzů celoživotního vzdělávání a pro studenty středních škol.


Klíčovým principem charakterizujícím soudobé trendy v e-learningu je primární zaměření na studenta a jeho aktivní roli v procesu e-learningového vzdělávání. Vytvořený systém bude právě primárně zaměřen na potřeby studenta a na dvoucestnou aktivní spolupráci mezi studentem a vyučujícím. Role studenta se tak posouvá z pouhého pasivního konzumenta do pozice aktivního producenta. Student bude sám kontrolovat proces učení, podílet se na definování jeho průběhu a relevantního obsahu. Prostřednictvím e-learningové aplikace bude student spolupracovat s vyučujícím i s ostatními studenty kurzu. Student si bude sám určovat režim práce a dobu trvání s jednotlivými moduly, časový rámec u každého předmětu určí vyučující.
„Za klíčový považujeme silný důraz na komunikaci a kooperaci. Obsah kurzů nelze vytvořit pouhým mechanickým překlopením existujících materiálů do elektronické podoby. Budeme je sice v maximální míře využívat, jejich formu je ale nutno přizpůsobit potřebám efektivního e-learningu,“ řekl  Radek Řechka, ředitel a kvestor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky.


Vytvoření a spuštění e-learnignového systému na škole umožní dané cílové skupině studovat ve vyšší míře  distančním způsobem. To poskytne možnost studia i osobám, které mají pracovní či jiné povinnosti a překážky, které jim nedovolí pravidelné docházení do školy.

Zavedení e-learningového systému povede ke zvýšení kvality výuky zejména kombinovaného studia, přínos projektu spočívá  i v podpoře a rozvoji nových technologií a nových a moderních forem výuky. E-learnignová forma výuky zažívá v současnosti velký rozkvět, pro mnohé studenty je však stále věcí neznámou. Projekt VŠMIE přispěje právě k osvojení této formy výuky.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Nyní nově také Management ochrany Životního prostředí. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku, právo či životní prostředí, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz