VŠMIE získala akreditaci MŠMT ČR na nový obor, tentokrát ekologický

PRAHA – 21. října 2008 – Nový obor Management ochrany životního prostředí Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) umožní dokončit vysokoškolské studium bývalým studentům dnes již neexistujícího Pražského technologického institutu (PTI). Od příštího školního roku bude obor otevřen i ostatním studentům a rozšíří tak stávající nabídku studijních oborů.

„Podobné obory sice již v České republice existují, ale obor managementu ochrany životního prostředí tak, jak je pro VŠMIE akreditován, je jediný,“ zdůrazňuje Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE a dodává: „Zaměření na problematiku životního prostředí ve spojení s informatikou a ekonomikou v takové šíři je zvláštností, která nemá u jiných podobných studijních programů obdoby.“  Environmentální část studia budou vyučovat odborníci z členů akademické obce i z praxe, mezi jinými například Doc. Ing. Karel Brož, DrSc., Ing. Zdeněk Blahník, či Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. Výuku předmětů v oblasti práva, informatiky a ekonomiky zajistí stávající pedagogové VŠMIE.


Nový obor má za úkol vychovat ze studentů odborníky v oblasti managementu a ochrany životního prostředí s patřičným důrazem na ekonomické aspekty, které s tímto oborem souvisí. V patřičné míře je kladen důraz  i na informatické znalosti studentů, bez kterých se již v dnešním světě nelze obejít.

„V poslední době je nutné, aby absolventi tohoto oboru byli vybaveni nejen klasickou kvalifikací životního prostředí, ale i hlubšími znalostmi například práva, ekonomiky a informatiky. Poptávka po odbornících s tímto typem vzdělání každým rokem, především v oblasti státní a veřejné správy, stoupá, a to díky stále narůstajícím požadavkům administrativy v rámci Evropské unie,“ objasnil možnosti absolventů Radek Řechka. Rovněž větší podniky, které svojí činností zasahují do životního prostředí, stále více potřebují vzdělané pracovníky v rámci prevence odvrácení nepříznivých dopadů na ekonomiku podniku, jako důsledku poškozování životního prostředí.


„Původním záměrem bylo, aby bylo dvaceti bývalým studentům PTI umožněno dokončit vysokoškolské studium. S velkou pravděpodobností budou moci tito studenti již v únoru skládat bakalářské zkoušky. Díky zájmu budeme však od dalšího školního roku otevírat tento obor všem studentům,“ uzavírá Radek Řechka.

Informace pro média:

Profil absolventa oboru Management ochrany životního prostředí:

Absolvent Managementu ochrany životního prostředí získá dobrý základ ekonomické teorie, s jehož pomocí bude schopen kvalifikovaně posuzovat ekonomické aspekty projektů územního plánování, tyto projekty připravovat a řídit. Díky znalostem o nejnovějších trendech v posuzování dynamiky krajiny bude schopen posuzovat tuto problematiku i z hlediska právního řádu.
Ve spolupráci s příslušnými odborníky bude schopen navrhovat postupy a řešení ekologických problémů, souvisejících s návrhem, prováděním a provozem skládek komunálních odpadů a úložišť toxických odpadů. V průběhu studia získá znalosti nezbytné pro navrhování a provádění sanačních prací potřebných pro odstraňování starých ekologických zátěží, znalosti prevence a sanace ekologických havárií. Rovněž získá potřebné znalosti o rekultivacích a revitalizacích krajinného prostoru a tvorby a ochrany krajiny.

 
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Nyní nově také Management ochrany Životního prostředí. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku, právo či životní prostředí, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz