Žaloby majitelů domů proti státu mají šanci

Praha, 11. 6. 2009 – Obecné soudy nemohou nadále automaticky zamítat žaloby majitelů domů proti státu. Rozsudky všech stěžovatelů z 10. 6. 2009 u Ústavního soudu (ÚS), kterými se zabýval již Obvodní soud pro Prahu 1 a následně i Městský soud v Praze (vesměs v letech 2004 až 2006) a které zamítly žaloby na stát o náhradu za protiústavní regulaci nájemného, byly včerejšími (10.6.2009) nálezy ÚS zrušeny. Projednávání žalob těchto stěžovatelů se tak vrací na samý počátek soudního řízení.

Senát ÚS ČR pokračoval 10. června 2009 ve svém devítiletém vydávání nálezů ve sporech týkajících se regulace nájemného a vydal další tři nálezy, v pořadí již 33. - 35.

Oba senáty ÚS konstatovaly porušení lidských práv žalobců, především právo užívat vlastní majetek a rovněž právo na spravedlivý proces. Své nálezy ÚS opřel o nedávné sjednocující stanovisko pléna ÚS. Zdůraznil povinnost obecných soudů obdobné žaloby projednat, dát stranám dostatečný prostor pro reagování na nový právní názor, např. doplnit předložené důkazy.

Obecné soudy tak budou postaveny před povinnost žaloby projednat a určit výši škody, která pronajímateli v konkrétním případě vznikla nečinností státu. Následně přiznané náhrady nemusí být vždy rovny prostému rozdílu mezi nájemným regulovaným a obvyklým. Obecné soudy jsou povinny každý individuální případ hodnotit samostatně s použitím principů soudní tvorby práva. Nesmí přitom žaloby pronajímatelů odmítat a priori.

„Ústavní soud svými včerejšími nálezy opětovně potvrdil trvající neochotu obecných soudů vyhovět zákonným nárokům majitelů domů dožadujících se náhrady za protiústavní regulaci nájemného,“ vyjádřil se RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD.

Jeden ze stěžovatelů apeloval na senát ÚS, aby svým včerejším rozhodnutím přesně určil podmínky, za nichž nyní může stěžovatel s očekávatelnou mírou úspěchu vést žalobu proti státu. Na vznesený apel  stěžovatele, aby se ÚS postavil k respektování vlastních nálezů, reagoval předsedající senátu slovy, že závaznost nálezů "přeci plyne přímo z Ústavy ČR".

Informace pro média:

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v České republice je zájmovým sdružením občanů, které vzniklo v roce 1990. Sdružení usiluje o to, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva, tj. právo vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby nebyli znevýhodňováni proti vlastníkům jiného majetku. 

Pro více informací kontaktujte:
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Milan Krček
výkonný místopředseda
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 233 344 573
E-mail: milan.krcek@volny.cz