Reference

Veřejný sektor

 

 

Moravskoslezský kraj
Tiskové středisko

Moravskoslezský kraj je jedním ze 14 vyšších územních samosprávných celků v Česku a žije v něm 1 230 tisíc obyvatel. Spolupracujeme s ním od roku 2013. Kromě podpory pozitivního obrazu regionu jsme se podíleli na propojení projektu Pomozme kraji, pomozme lidem a propojení spolupráce Moravskoslezského kraje s podnikatelskou sférou v regionu. Naše agentura byla rovněž spolupořadatelem benefiční akce pro UNICEF, kterou tato organizace poprvé pořádala v Ostravě za úzké součinnosti s krajským úřadem. Na dalších benefičních akcích spolupracuje.

Česká agentura na podporu obchodu / Czech Trade
Tiskové středisko

Česká agentura na podporu obchodu pomáhá českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. S klientem spolupracujeme od roku 2014. Kromě poskytování standardního PR servisu, do kterého patří především strategická komunikace, kontinuální media lobbing, mediální tréninky představitelů společnosti či spolupráce na přípravě časopisů, mediálních příloh, se soustředíme především na prezentaci úspěšných českých exportérů, kterým agentura CzechTrade pomohla vstoupit na zahraniční trhy. 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Tiskové středisko

Technická správa komunikací spravuje veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy. Spolupráci s ní jsme zahájili v roce 2014, a to v rámci podpory projektu zón placeného stání v hl. m. Praha (ZPS). Pro klienta jsme provedli vstupní mediální analýzy k tématu dopravy v klidu na území metropole a zpracovali jsme dlouhodobou koncepci medializace projektu. Dále jsme spolupracovali na vytvoření nového informačního webového portálu. V současné době se soustředíme na denní vyhodnocení komunikace klienta.

 

Technologie

 

Tieto Czech s.r.o.
Tiskové středisko

Tieto Czech patří mezi dvě největší IT společnosti na českém trhu. Zároveň je největším zaměstnavatelem v oboru IT v Moravskoslezském kraji. S klientem spolupracujeme od roku 2013. Naším stěžejním úkolem je především mediální etablování této společnosti v České republice a další budování korporátní komunikace. V rámci společných aktivit prostřednictvím medializace odborných či regionálních témat dlouhodobě posilujeme vztah s celostátními i lokálními médii. Pro klienta připravujeme pravidelná setkání s novináři. Spolupracujeme rovněž na posílení interní komunikace společnosti prostřednictvím čtvrtletního dvoujazyčného časopisu. 

Eltodo a.s.
Tiskové středisko 

Skupina ELTODO patří k významným českým elektrotechnickým společnostem v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, průmyslu, osvětlení, telekomunikací, informačních technologií, developerských projektů a řízení inteligentních budov. S klientem jsme spolupracovali od roku 2014. Cílem spolupráce bylo zvýšit povědomí o širokém portfoliu produktů a služeb skupiny a posilovat její pozitivní image. V rámci korporátní komunikace jsme se zaměřovali zejména na komunikaci služeb ELTODO pro velké soukromé společnosti, stát a obce, ale také pro občany a jejich každodenní život. Pomocí standardních PR nástrojů klientovi pomohli klientovi usnadnit komunikaci se zákazníky i s širokou veřejností a podíleli se také na úpravách jeho webových stránek.


Finance

 

ING Bank ČR
Tiskové středisko

 

ING  Bank v České republice je součástí holandské finanční skupiny ING. S klientem spolupracujeme od roku 2006 a pro jeho korporátní a retailovou část zajišťujeme servis v oblasti media relations. V komunikaci se zaměřujeme na produkty banky, hospodářské výsledky, ale i podporu jejích CSR aktivit. Ve vzájemné spolupráci jsme v roce 2011 odstartovali projekt ING Bank Svět spoření, který mapuje úspory a spořicí potenciál českých domácností. Na pravidelných tiskových konferencích nabízíme novinářům zajímavé informace v podobě dat z průzkumů nebo rad a tipů ze světa financí. Významnou součástí naší práce je mediální podpora charitativních projektů, které banka už řadu let realizuje pod hlavičkou ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. 

Amundi Asset Management
Tiskové středisko

Pro společnost Pioneer Asset Management, která je od roku 2017 součástí skupiny Amundi Asset Management, zajišťujeme od roku 2008 komplexní PR servis v České republice i na Slovensku. V rámci komunikace se zaměřujeme jak na korporátní a produktová témata, tak na budování image klienta jako investičního odborníka prostřednictvím jeho lokálních i zahraničních expertů. Velké úsilí věnujeme i mediální podpoře společenské odpovědnosti, kde se klient, v souladu se svou dlouhodobou koncepcí, věnuje podpoře vzdělávání ve finanční gramotnosti. Pod hlavičkou Finanční akademie Pioneer Investments se zaměstnanci společnosti již sedm let úspěšně potkávají se žáky středních škol při přednáškových programech. Poslední dva roky se zabýváme podporou investování mezi veřejností, a to na základě komunikace relevantních dat z průzkumů. V roce 2010 jsme společně získali 2. místo v České ceně za PR za projekt Finanční akademie pro studenty. V roce 2009 jsme získali Zvláštní ocenění za projekt Cena Jaroslava Seiferta.

 


Real estate

 

 

RPG Byty, s.r.o.
Tiskové středisko

RPG Byty je největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. S klientem spolupracujeme od roku 2007. V rámci komunikace jsme úspěšně zvládli mnohé náročné projekty, jako  například deregulaci nájmů či projekt revitalizace bytových domů v Karviné. Soustředíme se také na sociální projekty firmy. V letech 2010–2012 jsme dále připravili strategii a manuály pro externí školení všech pracovníků firmy. Byli jsme spolupořadateli roadshow pro nájemníky a podíleli jsme se na prezentaci pilotních projektů oprav bytového fondu. Průběžně aktualizujeme webové stránky společnosti a připravujeme časopis Bydlíme určený nájemníkům. V roce 2010 jsme získali 3. místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie v České ceně za PR za projekt Společně pracovat, bavit se a žít.

 


Zdravotnictví

 

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Tiskové středisko

Revírní bratrská pokladna je největší regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice, která registruje více než 420 tisíc pojištěnců, a to převážně na Moravě a ve Slezsku. S klientem spolupracujeme od roku 2012. V komunikaci se zaměřujeme především na korporátní témata či témata spojená se zdravím. Podílíme se na i přípravě reklamních a mediálních kampaní zaměřených na propagaci osvětových programů a zdravého způsobu života. V rámci spolupráce se zdravotní pojišťovnou jsme rovněž zajišťovali edukativní projekty Zdravý zoubek nebolí, Zdravě hravě a Nemoc nemá moc, které měly i webovou platformu. Součástí byly i soutěže a přednášky na školách.

 


Veřejné stravování

 
 

ARAMARK s.r.o.
Tiskové středisko

Aramark poskytuje komplexní stravovací služby a kromě společného nemocničního, vojenského a firemního stravování (business centra) zabezpečuje také catering na významných sportovních a společenských akcích. S klientem jsme spolupracovali od roku 2011 do roku 2015. Pro Aramark jsme zajišťovali externí komunikaci pro korporátní sektor. Dlouhodobě se nám dařilo společnost v médiích profilovat jako flexibilního a férového partnera, který klade důraz na kvalitu potravin z českých zdrojů a vytváří originální koncepty závodního stravování přizpůsobené na míru požadavkům zákazníků. Podílíleli jsme se také na profilaci klienta jako společensky odpovědné firmy.

 

Právní servis

 
 

Taylor Wessing e/n/w/c Advokáti
Tiskové středisko

Taylor Wessing poskytuje kompletní právní servis ve 28 kancelářích v 17 zemích světa. S klientem jsme spolupracovali čtyři roky. Zajišťovali jsme pro něj převážně korporátní komunikaci, zaměřenou na výklad nového občanského zákoníku a přípravu odborných článků. Jedním z pilířů komunikačních aktivit byly pravidelné snídaně s novináři, na kterých probíhala odborná diskuze nad aktuálními tématy. Zástupcům médií byly rovněž předávány právní stanoviska kanceláře k aktuálním kauzám. Mezi aktivity v rámci společenské odpovědnosti patřily přednášky pro studenty středních škol, tzv. Právní akademie, a literární soutěže pro vysokoškoláky o měsíční stáže v evropských pobočkách firmy. 

 

Sdružení/asociace

 

 

 

Česká asociace odpadového hospodářství
Tiskové středisko

ČAOH je největší česká oborová organizace, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. S klientem spolupracujeme od roku 2013. Cílem spolupráce bylo navázat kontakt s médii a informovat je o významu asociace, o plánovaných legislativních změnách v odpadovém hospodářství a o jejich možných dopadech. Následně pak působit prostřednictvím informací na širokou veřejnost. Během prvního roku se nám podařilo pro klienta vybudovat pověst experta a vzbudit silný zájem médií o celou problematiku odpadového hospodářství. Klient nyní bývá automaticky zahrnut do anket a článků o problematice odpadového hospodářství. V současné době se soustředíme také na komunikaci na sociálních sítích.

 

Sportovní marketing

 

Český olympijský dům v Londýně
Tiskové středisko

Olympijský park Soči – Letná
Tiskové středisko

 

 

 
 

Regionální olympijské parky 2016
Tiskové tředisko

 

CSR

 

Nadační fond Petra Koukala 
Tiskové středisko

Petr Koukal je nejúspěšnější český badmintonista, který v 25 letech překonal rakovinu varlete a začal porušovat tabu mužského zdraví otevřenou komunikací o tomto problému. Svou nadaci založil v roce 2014. Jeho projekt STK pro chlapy se soustředí na aktivity, jejichž hlavním cílem je osvětová kampaň pro včasnou prevenci onkologických onemocnění. S Nadačním fondem Petra Koukala spolupracujeme od jeho vzniku. Fondu poskytujeme standardní PR servis, vyjednáváme mediální partnerství a organizujeme společenské a fundraisingové akce, a to vše pro bono.

Dětský fond OSN – UNICEF
Tiskové středisko

UNICEF (Dětský fond OSN) působí ve více než 190 zemích světa, kde pomáhá dětem přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj. S organizací spolupracujeme od roku 2005. Pomáháme jí s informovováním veřejnosti o problémech dětí po celém světě a podílíme se na pořádání a medializaci akcí, jejichž účelem je kromě osvěty také získávání prostředků na konkrétní pomoc. Tyto služby poskytujeme pro bono. Ze zajímavých akcí, na kterých jsme participovali, zmiňme například úspěšný benefiční večer Zpět do školy. Ten se uskutečnil v září 2014 v ostravské multifunkční aule GONG a podařilo se během něj získat více než 350 tisíc korun na podporu vzdělávacích programů pro děti. 

 

 

 
 

ACTA NON VERBA, o.p.s.
www.kverulant.cz

 

 

 

 

Dále spolupracujeme a nebo jsme spolupracovali například s:

Aquel Bohemia s.r.o., Auto Kelly a.s., BBLA - Bohemian Benevolent and Literary Association, Café-Relax, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., CzechTourism, SATUM CZECH s.r.o., ČD – Telematika a.s., České dráhy a.s., Česká spořitelna, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava, FM solutions, a.s., GfK Czech, s.r.o., Group 4 Falck a.s. Guarant International spol. s r.o., IFMA, Czech Top 100, LG Electronics CZ, KOMPASS Czech Republic a.s., KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s., LCC domácí péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ness Technologies Czech, Ness Technologies Europe, Okin Group, Petr Ulrych - Ateliér výtvarné fotografie, Penta Investments a.s., Porsche Inter Auto CZ spol.s r.o., Primus CE s.r.o., SECAR BOHEMIA, a.s., Státní ústav pro kontrolu léčiv, Sybase Software, s.r.o., Volksbank CZ, a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, WEST MEDIA, s.r.o.