Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu chtějí pomoci ministerstvu s průchodným nastavením nově připravované odpadové legislativy, zasílají otevřený dopis ministru Brabcovi

ČAOH
24. dubna 2019

Praha, 24. dubna 2019 – Svazy, obce, asociace a firmy působící v recyklačním hospodářství nabízejí ministerstvu životního prostředí účast na diskusi v záležitosti nové odpadové legislativy. Formou otevřeného dopisu zdůrazňují, že právě široká odborná shoda je významným předpokladem pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství a k naplnění nových evropských cílů. „Nabízíme pomoc a podporu,“ deklarují signatáři s důrazem na to, že přípravy nových zákonů probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady pro tržní hospodářství, jakým je například investiční nejistota vstupu do nových a moderních přístupů a technologií splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí.


Jasné poselství formou otevřeného dopisu adresovaného přímo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi dnes společně odeslaly subjekty hájící zájmy desetitisíců společností a obcí.

…veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován,“ apelují autoři hned v úvodu otevřeného dopisu s tím, že jsou připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů a rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů.

Hlavním cílem signatářů je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů, včetně novel současných norem a související prováděcí legislativy, schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců.To není lehký cíl, protože poslední návrhy odpadových zákonů byly již opakovaně odmítnuty Legislativní radou vlády. Navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné,“ vysvětlují v dopise a dodávají, že smyslem těchto aktivit je nastavit dosažitelné, trvale udržitelné, environmentálně příznivé a plně protržní principy v rámci oběhového hospodářství České republiky. To vše v souladu a harmonii s legislativou Evropské unie.

Nalezení odborně podložené shody na podstatných bodech nových zákonů, která přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena, je podle autorů otevřeného dopisu zásadní. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.

Jedním ze signatářů otevřeného dopisu je Sdružení místních samospráv ČR, které sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v České republice a je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. „Evropské odpadové cíle, včetně cíle k omezení skládkování, dlouhodobě podporujeme. Nevidíme ale žádný podstatný důvod pro to, mít v ČR přísnější cíle, než má Evropa. Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat, ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce a města byly na co nejnižší možné úrovni,“ uvedl za Sdružení místních samospráv ČR předseda Stanislav Polčák. „Iniciativu otevřeného dopisu vidíme jako rozumnou cestu k tomu, jak kvalitně posunout odpadovou legislativu směrem ke splnění evropských cílů,“ zdůraznil.

Jeho slova potvrdil i další ze signatářů otevřeného dopisu, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka: „Chceme harmonizovat naši národní legislativu s nově přijatými evropskými recyklačními cíli a vytvořit podmínky pro jejich dosažení. Přinášíme řešení, které umožní splnění stanovených evropských cílů a které zbytečně nad míru nezatíží občany, obce a města, případně další subjekty, které celý systém financují,“ podtrhnul.

Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Petr Miller upozornil na absenci doprovodných nástrojů k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech. „Nestačí veřejně deklarovat, že se plně hlásíme k evropské iniciativě oběhového hospodářství, pokud tato líbivá prohlášení nedoplníme, jakou cestou to chceme udělat,“ řekl a zdůraznil, že navrhované texty zákonů v některých ustanoveních ve svých důsledcích jdou přímo proti oběhovému hospodářství, významně snižují míru recyklace, a bez smysluplného zdůvodnění demotivují občany. Podle Millera je koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady.

Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde. A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vyslala?  Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem,“ uzavřel za Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Miller.

Nová legislativa, aby efektivně podpořila cíle oběhového hospodářství, musí definovat druhotnou surovinu a současně musí pro tuto specifickou skupinu odpadů vytvořit právní rámec zjednodušeného nakládání, podobně jako je tomu dnes u vybraných výrobků s ukončenou životností. Nesmí se tedy zůstat na půli cesty – jen u definice, se kterou se již v návrhu zákona dále nepracuje. Naopak musí odstranit zbytečné administrativní bariéry pro podporu vyšší míry sběru druhotných surovin – materiálových zdrojů pro opětovné využití v nových výrobcích. Návrh musí zavést nové ekonomické nástroje podpory užívání druhotných surovin, zejména zvýhodnění recyklátů a výrobků z nich např. formou snížené DPH, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu. Nezbytný je závazek státu k vyššímu zastoupení recyklovaných výrobků v rámci veřejných zakázek, tzv. zelené zadávání,“ uvedl k dalším důvodům sepsání otevřeného dopisu výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR Petr Šulc.

Klíčové body

V otevřeném dopise jsou popsány vybrané konkrétní, podle signatářů sporné a jimi rozporované, klíčové záležitosti v připravované legislativě, nechybí však návrhy jejich řešení.Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového hospodářství a proto věříme, že náš společný konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, doposud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy, a to nejen u nově připravených zákonů o odpadech, vybraných výrobků s ukončenou životností, ale také u připravované novely zákona o obalech,“ uvedl za společnost REMA, zabývající se sběrem a recyklací elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a solárních panelů, jejich generální ředitel David Vandrovec.

Podle Vandrovce mohou právě uvedené body výrazným způsobem zasáhnout do procesu budoucího schvalování nové legislativy a zásadním způsobem tak pozitivně ovlivnit dosažení národních i evropských cílů. „Pro dosažení úspěchu je však vhodné se zabývat protržním názorem většiny subjektů působících na trhu a nepřipravovat legislativu pod vlivem menšinových zájmových skupin s cílem krátkodobých finančních benefitů vybraných subjektů definovaných pod záštitou domnělých potřeb trhu či evropské legislativy,“ upřesňuje dále Vandrovec, poukazujíc na oblíbené principy posledních let a všudypřítomný gold-plating.

Kolektivní systém EKOLAMP upozornil i na to, že je potřeba sladit návrhy nových odpadových zákonů s novými směrnicemi EU schválenými v průběhu roku 2018. „Tyto nové směrnice EU například uvádí, že kontrolou kolektivních systémů a výrobců v oblasti zpětného odběru se mají zabývat na soukromých zájmech nezávislé subjekty a státní orgány, nikoliv soukromá koordinační centra, či jiné platformy ovlivňované kolektivními systémy nebo výrobci,“ uvedl za firmu EKOLAMP, kolektivní systém zabývající se zpětným odběrem světelných zdrojů a osvětlovacích zařízení, její výkonný ředitel Tomáš Rychetský.

Celé znění otevřeného dopisu

Celé znění Otevřeného dopisu včetně klíčových společných cílů a vybraných navrhovaných řešení v rámci přípravy legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech, najdete v příloze této tiskové zprávy.

Signatáři otevřeného dopisu

Sdružení místních samospráv ČR, Svazek obcí Přeloučska, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství, Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací, Solární asociace, Sdružení zpracovatelů autovraků, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, REMA AOS, REMA Systém, Svaz průmyslu druhotných surovin, Rada seniorů České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, REsolar, REMA Battery, EKOLAMP, REMA PV Systém

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o.

Štěpán Dlouhý

Account Director

Tel.: +420 602 685 131

E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz

www.stance.cz

 

 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Více informace a nastavení