ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ČAOH
24. July 2018

Praha, 24. července 2018 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) souhlasí s upozorněním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že k splnění cílů Evropské unie v oblasti recyklace bude zapotřebí většího úsilí a zároveň včasného přijetí nového zákona o odpadech podporujícího skutečnou recyklaci.


Po celém světě se projevuje trend směřující k lepšímu nakládání s odpady, který podporuje separaci, recyklaci a následné využívání materiálů jako zdrojů pro další výrobu. Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 %, a to k roku 2035. V České republice je skládkování na postupném ústupu již od roku 2009 (viz zde). Není proto nijak překvapivé, že závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která po 13 letech hodnotila stav ČR v oblasti životního prostředí, mj. potvrzují pokrok v oblasti nakládání s odpady. OECD konstatuje, že využití odpadů v ČR v minulém desetiletí výrazně vzrostlo. Přestože je produkce odpadu na jednoho obyvatele ČR hluboko pod průměrem OECD, což je velmi pozitivní, jako způsob jejich odstraňování u nás i nadále převažuje skládkování (v roce 2016 45 %). K dosažení evropského cíle v roce 2035 je tak dle OECD třeba, aby byl včas přijat nový zákon o odpadech a vyvinuto větší úsilí. ČAOH se s tímto závěrem ztotožňuje a věří, že nová vláda dá odpadovému zákonu, tentokrát vycházejícímu skutečně z evropských cílů, prioritu. „Stejně tak souhlasíme s Andrejem Babišem, že je potřeba zavést recyklaci komunálních odpadů na širší úrovni, jak uvedl v pořadu Události v České televizi,“ dodává Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

„Ve spolupráci se Spolkem veřejně prospěšných služeb a se Sdružením komunálních služeb jsme připravili tzv. Desatero moderního odpadového hospodářství. Jde o návrh opatření, která zajistí splnění cíle Evropské unie separovat a recyklovat v rámci ČR 65 % komunálních odpadů do stanoveného termínu v roce 2035, kdy by mělo být na skládky dováženo pouze 10 % odpadů,“ říká Havelka. Tato námi doporučovaná opatření ukazují, jak může stát recyklaci skutečně podpořit, a odrážejí postoj zásadní většiny firem, jak privátních, tak komunálních, které se v České republice zabývají nakládáním s komunálními odpady. Desatero klade důraz na co nejlepší třídění odpadů a s tím související omezení množství skládkovaných odpadů. Vedle četnějších a lépe dostupných popelnic na tříděný odpad pokládá za důležité také daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů, jejich upřednostnění ve veřejných zakázkách či zpracování odpadu na třídicích linkách, spolu s lepší legislativou pro jejich provoz.

ČAOH podporuje i určité navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Poplatek ovšem nemá být nástrojem, který firmám zajistí prostředky pro investice do nejdražších technologií, a to z rozpočtů obcí a co nejrychleji (jak je navrhováno např. k roku 2024). Skládkovací poplatek, jakožto daň, má zajistit splnění cíle omezení skládkování, nikoli pohodlné investiční prostředí a budoucí vysoké zisky podniků. Proč by obce měly násobně navýšený poplatek, či zbytečně předražené technologie platit? Na tento klíčový fakt se v debatě bohužel někdy zapomíná. Jak moc má poplatek vzrůst, aby byl splněn evropský cíl omezování skládkování k roku 2035, ale přitom nebyly zbytečně zatíženy obce, musí definovat objektivní ekonomická analýza. Taková zatím bohužel není k dispozici. Věříme, že ji nová vláda připraví. Analýza samotná, stejně jako její objektivita, je podle nás klíčovým krokem k vyváženému nastavení nového zákona. Požadavek na ni je zřejmý, dlouhodobý a vychází zejména z potřeb těch, kteří budou nakládání s komunálními odpady platit, tedy našich dlouholetých zákazníků – obcí a měst. 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Andrea Zelenková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 724 929 694
E-mail: andrea.zelenkova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings