Skupina RecHelp reaguje na návrh odpadové legislativy MŽP a přichází s 11 nástroji na podporu recyklace

Skupina RecHelp reaguje na návrh odpadové legislativy MŽP a přichází s 11 nástroji na podporu recyklace

ČAOH
20. May 2019

Praha, 20. května 2019 – Pracovní skupina RecHelp reaguje na absenci recyklačních nástrojů v balíku nové odpadové legislativy Ministerstva životního prostředí (MŽP). Částečně tak navazuje na iniciativu otevřeného dopisu, který byl zaslán 24. dubna ministru životního prostředí Brabcovi. Signatáři dopisu se rovněž shodli na absenci potřebných nástrojů k podpoře recyklace. Skupina RecHelp navrhuje například snížení sazby DPH na recyklované výrobky, jejich větší využívání v rámci veřejných zakázek, či jejich zapracování do technických norem, například ve stavebnictví.


Hlavním cílem této expertní pracovní skupiny je efektivně řešit problém týkající se návrhu nové odpadové legislativy připravované MŽP. Ta sice může odklonit odpady ze skládek, ale nijak nemotivuje k tomu, aby odkloněné odpady byly směřovány do recyklace a neskončily například v kotlech nových spaloven na směsný komunální odpad. Před čímž varuje Evropská unie. Návrhy nových zákonů se aktuálně nachází ve fázi před vypořádáním připomínek z vnějšího připomínkového řízení. V expertní skupině RecHelp se shodují, že balík návrhů nové legislativy, včetně souvisejícího změnového zákona, neobsahuje žádné ekonomické nástroje na skutečnou podporu finální recyklace odpadů. To je závažný problém, který je třeba efektivně řešit.

„V doprovodných dokumentech k evropské směrnici o odpadech jsou uvedeny příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Příkladem může být používání daňových opatření, která podpoří proniknutí recyklovaných výrobků a materiálů na trh, či udržitelné postupy zadávání veřejných zakázek, i zde je velký prostor pro podporu recyklace.“ říká ředitel ČAOH Petr Havelka, jeden z členů pracovní skupiny.

Mezi skupinou navrhovaná opatření patří například snížení sazby DPH na recyklované výrobky a recykláty. Tento nástroj je doporučován i Evropským parlamentem Pomoci by mohlo i snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu. Podle skupiny RecHelp je proces recyklace zpravidla ekonomicky náročnější než zpracování primárních surovin. Pracovní skupina navrhuje státu také zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem. V některých oborech výrobní činnosti, např. ve stavebnictví, se v hojné míře těchto norem využívá. „Pokud by se podařilo prosadit větší míru využívání recyklátů a recyklovaných výrobků ze strany projektantů, významně by to mohlo navýšit množství využívaných recyklovaných materiálů,“ dodává Havelka.

Nástroje na podporu recyklace definované pracovní skupinou:

1.       Snížení sazby DPH

2.       Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu

3.       Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků

4.       Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu

5.       Podpora recyklace v rámci dotačních programů

6.       Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem

7.       Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků

8.       Příprava standardů pro sekundární plasty

9.       Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů.

10.   Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin

11.   Zdanění primárních surovin

Evropské cíle oběhového hospodářství, ke kterým se Česká republika zavázala, stanovují úroveň recyklace komunálního odpadu minimálně na 65 % k roku 2035. Podle ČAOH je klíčovým faktorem v této problematice poptávka po recyklovaných výrobních. „Bez systémového zajištění poptávky po recyklovaných výrobcích a bez podpory firmám, které je zpracovávají, není reálné očekávat naplnění evropských recyklačních cílů,“ říká Petr Havelka. Dle údajů ČSÚ se v České republice třídí a následně recykluje pouze 34 % odpadu, dle MŽP je to 38 %. To znamená, že bude nutné za příštích 15 let navýšit procento recyklace všech komunálních odpadů o dalších cca 30 %. (resp. více než 1,4 milionu tun komunálních odpadů). „Nezbytný předpokladem vysoké recyklace je dostatečná míra separace komunálních odpadů až do finálního roku 2035, ke kterému jsou cíle stanoveny. Bude proto nezbytné v podmínkách ČR pokračovat v další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad, v kombinaci s technologickým tříděním, či dotříděním, dle potřeby s ohledem na evropské cíle,“ dodává ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

www.caoh.cz

 

 

V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o.

Eva Presová

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809

E-mail: eva.presova@stance.cz

Gallery for download

File for download (0.80 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings