Amundi Buy & Watch: investovat do dluhopisů se stále vyplácí

Amundi Czech Republic
13. May 2019

Praha, 13. května 2019 - Lidé, kteří nevyhledávají zvýšené investiční riziko, dávají přirozeně přednost dluhopisům. Dluhopisy jsou pro ně bezpečnou volbou, jak zhodnotit volné prostředky. Oceňují u nich především srozumitelnost a předvídatelnost (předem známý výnos a délku investice). Na trhu existují dvě možnosti, jak investovat do dluhopisů – napřímo, tzn., že investujeme do dluhopisů vydaných státem nebo firmou, nebo prostřednictvím dluhopisového fondu. Obě možnosti mají svá pro a proti. Skupina Amundi se rozhodla spojit výhody obou řešení a uvedla na trh fond Buy & Watch, jenž je vhodným řešením pro ty, které současná situace na dluhopisovém trhu zneklidňuje. Ta je totiž kvůli některým korporátním dluhopisům méně důvěryhodných firem tak znepokojující, že se do jejího řešení vložila i Česká národní banka.


Na českém trhu se v posledních několika letech objevila řada dluhopisů lákající investory na vysoké zhodnocení. Velmi často se jednalo o dluhopisy firem, jež v našich podmínkách měly krátkou historii, nebyly zcela transparentní a často neměly ani žádný rating. V současné době se touto problematikou zaobírá i ČNB, která se snaží najít vhodný způsob regulace. 

 

Myšlenka emitovat korporátní dluhopisy menších firem je jednoduchá: investor si koupí dluhopis, u kterého předem zná konkrétní výnos v určitém časovém horizontu. Většina investorů si však neuvědomuje rizika spojená s nakupováním  dluhopisů konkrétních společností. Jedná se o sázku na jednu kartu a investor tak může ztratit celou svou investici.

 

To u standardního dluhopisového fondu nehrozí. V jeho portfoliu najdeme desítky dluhopisů. Případné selhání jednoho dluhopisu tak fond neohrozí. Zásadní výhodou oproti přímé investici je diverzifikace – tedy rozkládání investičního rizika na vícero aktiv, s čímž souvisí i výhoda možných změn v daném portfoliu fondu. Současně mají otevřené podílové fondy i příznivý daňový režim – stačí aktiva držet alespoň tři roky a výnos je pak osvobozen od daně z příjmů. Naproti tomu u investování do konkrétních dluhopisů jsou výnosy z kupónu poníženy o 15procentní srážkovou daň. Nevýhodou standardního dluhopisového fondu je absence informace o výnosu. Investoři tak dopředu nevědí, jakou výkonnost fondu mohou očekávat.

 

Amundi ve fondu Buy & Watch kombinuje to nejlepší z obou světů. Nabízí nejen výhodu předem stanoveného výnosu, ale také široce diverzifikované portfolio korporátních dluhopisů, u nějž navíc silný tým kreditních analytiků kontinuálně sleduje hospodaření jednotlivých emitentů a jejich finanční situaci. Z činnosti nakupování a bedlivého pozorování vývoje tak vyplývá i název fondu.

 

V případě fondu Amundi investoři dopředu znají výnos do doby splatnosti, který je nyní odhadován okolo tří procent ročně. Konečný výnos bude ale záviset zejména na vývoji nákladů na měnové zajištění CZK/EUR. Výkyvy kurzů jsou tudíž zajištěny do české koruny, což je další z předností tohoto fondu. Jeho portfolio tvoří na 70 pečlivě vybíraných dluhopisů z celého světa. Jedná se o státní i firemní dluhopisy, které mají splatnost kolem šesti let.

 

Fond Amundi Buy & Watch je určen pro všechny investory, kteří uvažují o investici s horizontem šesti let a nevyhledávají varianty se zvýšeným rizikem. Zároveň zde získají dopředu údaj o tom, kolik jim investice do fondu vynese. A k tomu kvalitní diverzifikaci svých aktiv.

 

Cílem fondu je držet tyto dluhopisy až do splatnosti. Nicméně investiční tým na denní bázi monitoruje možná rizika a v případě změny výhledu na některý titul i aktivně zajišťuje, případně nahrazuje určitou pozici v portfoliu fondu. Výhodou tohoto přístupu je relativně přesný odhad budoucího výnosu pro klienta.

Upozornění:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

O skupině Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku, a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě 1,476 bilionu2 eur. Prostřednictvím šesti hlavních investičních center3 nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní i Jižní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení a reálná aktiva. Amundi s centrálou v Paříži je od listopadu 2015 listována na burze a je prvním správcem aktiv v Evropě, co se týče tržní kapitalizace.4

Díky využití výhod vyplývajících z narůstajícího rozsahu a velikosti má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a pokročilé služby a nástroje. Díky svým jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, dovednostem takřka 4500 členů týmu a díky odborníkům na trhy v 37 zemích poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Ze 14. ročníku ceny Funds Europe Awards si společnost Amundi odnesla celkem tři významné ceny. Ocenění získali Yves Perrier, Pascal Blanqué a fondy Amundi ETF. Fond Amundi Funds Cash USD – AU zvítězil v kategorii krátkodobých investic v české anketě Finanční produkty roku 2018 webu Finparáda.cz. Ve slovenském hodnocení Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 zvítězil fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, který se tak stal slovenskou investicí roku.

V České republice Amundi působí prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s., a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banky, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů.

Skupina Amundi Czech Republic je zodpovědná za řízení aktivit na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Více informací na amundi.cz

[1] Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikováno v červnu 2018, podle AUM k prosinci 2017.
[2] Informace Amundi k 31. březnu 2019.
[3] Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio.
[4] Podle tržní kapitalizace k 30. září 2018.

 

Kontakt 

Dana Kryńska
Head of Communication

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

společnost skupiny Amundi

Budova Rustonka 2 | Rohanské nábřeží 693/10

186 00 Praha 8

tel.:  +420 296 354 423, +420 603 471 990
e-mail: dana.krynska@amundi.com

www.amundi.cz

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings